De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

'De kerk op zoek…'

studie over de veranderende opvattingen rondom het thema seksualiteit.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

'De kerk op zoek…'

studie over de veranderende opvattingen rondom het thema seksualiteit.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De kerk opzoek
Recht door zee, een uitgesproken mening, open en eerlijk, vol energie, gepassioneerd, maar gelijktijdig ook op zoek naar identiteit, onzekerheid, eigenbeeld, lichamelijke en seksuele ontwikkelingen, los maken van ouders, nieuwe vrienden, voortgezet onderwijs enzovoort.
Jongeren in de leeftijdscategorie van twaalf tot zestien jaar worden bewust en onbewust geconfronteerd met allerlei nieuwe ontwikkelingen en invloeden. De ene ontwikkeling komt als een directe confronterende verandering en de andere komt op gang in een proces. De seksuele ontwikkeling speelt hierin een grote rol.
'Tieners zijn de nieuwe generaties van de kerken', 'jongeren zijn de toekomst' wordt wel eens gezegd in een prediking tijdens een kerkdienst. Maar in hoeverre worden deze jongeren met al hun vragen en problemen die zich afspelen omtrent de onderwerpen die hierboven genoemd worden, in de christelijke kerk begeleid, gesteund en gestuurd? Maar bovenal, worden zij wel begrepen?
Nadenkend hierover komen er veel vragen naar boven die ons bezig houden ten behoeve van het opgroeien van jongeren in de christelijke kerk. Is er voldoende kennis aanwezig bij jongerenwerkers over (seksuele)ontwikkelingen bij jongeren? Kennen jongerenwerkers 'de wereld' waarin de tieners leven, zoals: de thuissituatie, omgang met leeftijdgenoten, onderwijsinstelling, sportvereniging, etc? Is men wel capabel genoeg om deze kennis en ervaring over te brengen op jongeren?
Gelovige jongeren met een christelijke achtergrond leven vanuit, door ouders meegegeven, normen en waarden zoals de Bijbel die aanreikt.
Invloeden van buitenaf, zoals: immoraliteit, vervaging van normen en waarden, het onderwijssysteem, maar ook de vervaging van normen en waarden binnen de kerk en het liberalisme binnen de kerk kunnen jongeren afleiden van de levensstijl zoals de Bijbel weergeeft. De Bijbel geeft richtlijnen over seksueel gedrag. Het lijkt gemakkelijk om vooral de nadruk te leggen op de dingen die niet mogen. Er is echter ook een positieve kant aan de seksualiteit. Het is belangrijk dat die positieve kant belicht wordt. Jongeren zullen gestuurd en begeleid moeten worden aan de hand van normen en waarden die de Bijbel aanreikt. Dit is niet gemakkelijk. Het interpreteren van ethische onderwerpen zoals bijvoorbeeld seksueel gedrag is aan verandering onderhevig door de tijd heen, door culturen heen en door kerken heen.
Hoewel het lastig is om dit onderwerp aan te snijden zal de christelijke kerk 'op moeten staan'. Zij zal duidelijke principes, normen en waarden vanuit de Bijbel op een verantwoorde manier over moeten brengen op jongeren. Juist in deze leeftijdsfase hebben jongeren aandacht en een luisterend oor nodig om begrepen en geholpen te worden.
Mijn verlangen als jongerenwerker binnen de Pinksterbeweging in Nederland is dat deze generatie jongeren kan opgroeien in een kerk waar aandacht en begrip is voor de onderwerpen die met seksualiteit te maken hebben. Seksualiteit mag niet onder stoelen of banken geschoven worden, maar moet in alle eerlijkheid besproken kunnen worden.
Hoe ben ik tot dit onderwerp gekomen?
Na één van de stages bij de tienergroep van Pinkstergemeente de Banier te Almelo in het tweede cursusjaar aan Azusa Theologische Hogeschool ben ik daar werkzaam gebleven als tienerwerker. In die vijf jaren voor het tienerwerk kwamen bij mij verschillende vragen naar boven over het leven en het gedrag van tieners. Vragen over de leefwereld waarin zij leven. Hoe is de omgang met (christelijke) vrienden en vriendinnen? Hoe is de verwerking van de ontwikkeling van seksualiteit bij een jongere? Deze gedachte heeft mij geleid in de keuze van dit onderwerp voor mijn afstudeerscriptie.
Het onderwijs en de media geven beelden van seksualiteit die niet thuishoren in de kerk. De christelijke jongeren die op zoek zijn naar antwoorden op vragen rondom seksualiteit moeten begrepen kunnen worden door jongerenwerkers in de kerk. Op deze manier, in alle openheid en eerlijkheid zullen jongerenwerkers christelijke jongeren in de kerk kunnen houden en op laten groeien vanuit normen en waarden van de Bijbel. Kennis, achtergronden en ervaring moeten samengevoegd worden om dit onderwerp (opnieuw) bespreekbaar te maken in de kerk.
Hoofdvraag en methode
De hoofdvraag van mijn afstudeerscriptie is: 'Zijn de veranderende opvattingen van de laatste vijf decennia rondom het thema seksualiteit van invloed op jongeren en wat zijn de gevolgen hiervan voor de taak van de jongerenwerkers in de Pinkstergemeenten in Nederland?'
Om deze vragen goed te beantwoorden ben ik in hoofdstuk één begonnen met het duidelijk uiteen zetten van de veranderende opvattingen rondom seksualiteit in de laatste decennia. Hierbij heb ik gekeken naar de oorsprong van veranderende opvattingen, hoe deze tot stand zijn gekomen en de gevolgen van deze veranderende opvattingen.
Het thema seksualiteit is een breed begrip bij jong en oud. Het is vooral een belangrijk onderwerp wanneer er gekeken wordt naar de ontwikkeling op dit gebied bij jongeren. In het tweede hoofdstuk heb ik getracht vanuit de Psychologie een beeld weer te geven over hoe deze ontwikkelingen tot stand komen.
Gegevens die bekend zijn kunnen ons een beeld geven hoe in het algemeen wordt gedacht over bepaalde onderwerpen. De invloed van seksualiteit op jongeren heeft niet alleen te maken met de lichamelijke ontwikkelingen. Het gezin, de school, leeftijdgenoten, vrienden, mediagebruik spelen ook belangrijke rollen m.b.t. hoe jongeren zich ontwikkelen in seksualiteit. In hoofdstuk drie heb ik enkele korte alinea's hieraan gewijd, zodat in beknopte vorm wordt weergegeven welke aspecten van invloed kunnen zijn op jongeren. Als laatste onderdeel van dit hoofdstuk is er een weergave van geslachtsgemeenschap onder jongeren.
In hoofdstuk vier beschrijf ik de achtergronden van seksuele voorlichting. Vanuit veel instanties nemen jongeren deze voorlichting aan. Maar wat komt waar vandaan, en is het belangrijkste?
Hoe gaan we nu eigenlijk om met seksualiteit? In hoofdstuk vijf beschrijf ik het dagelijks leven van jongeren.
In hoofdstuk zes geef ik aanbevelingen voor jongerenwerkers in de Pinkstergemeenten in Nederland.
Aan het eind van elk hoofdstuk is er een korte conclusie weergegeven met daarin een persoonlijke mening. Deze conclusies zijn aan het eind van deze studie weergegeven als een samenvattende conclusie, met een persoonlijke mening.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
OpleidingGodsdienst-Pastoraal Werk
AfdelingEducation
Domein Bewegen en Educatie
Jaar2012
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk