De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

IT Governance en onderwijs van de hogescholen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

IT Governance en onderwijs van de hogescholen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het onderwerp IT Governance is in dit decennium in navolging van Corporate Governance
ook in het hoger onderwijs op menig bestuurdersagenda terecht gekomen. Het betekent
zoveel als deugdelijk IT bestuur. Het belang van IT Governance is onder andere gelegen in
het feit dat de kosten van IT (aanschaf, beheer en onderhoud) een belangrijk deel uitmaken
van de onderwijsbudgetten. Daarnaast is de strategische potentie van IT momenteel nog
onvoldoende benut en liggen er op dat gebied enorme kansen. In dit rapport zijn de
resultaten weergegeven van een onderzoek dat betrekking heeft op IT Governance binnen
het Hoger Beroepsonderwijs in Nederland. Daartoe zijn tien van de grootste HBOinstellingen
bezocht en is aan de CIO's gevraagd welke relatie er bestaat tussen IT
Governance en de kwaliteit van het onderwijs (het primair proces).
Uit het theoretisch vooronderzoek is gebleken dat er tal van methoden zijn die een instelling
kunnen ondersteunen in de uitvoering van IT Governance. Het overgrote deel van deze
methoden of raamwerken beperkt zich tot het "wat' van Governance en niet zozeer het "hoe'.
In de praktijk blijkt dat er binnen de onderzochte instellingen vaak meerdere methoden
impliciet en expliciet gebruikt worden en ook dat meerdere mensen binnen dezelfde instelling
meer dan één methode naast elkaar gebruiken. Zodoende ontstaat een lappendeken aan
methoden met even zoveel uitgangspunten en filosofieën.
Ieder van de onderzochte instellingen heeft een gedelegeerd CIO zonder dat de lijnmacht,
behorend bij de formele CIO-positie, mee wordt gedelegeerd. Dit leidt in de praktijk tot een
situatie waarin de CIO geen formele macht heeft maar in de meeste gevallen wel invloed.
Het feit dat de CIO "niet in de lijn' zit kan er voor zorgen dat de gewenste draagkracht en
handelingssnelheid op het gebied van IT worden beperkt. Daardoor zitten de CIO's nu vaak
in een spagaat tussen de aanbodkant van IT en de vraagzijde die door het onderwijs
ingevuld moet worden. Meestal gebeurt dit via het informatiemanagement.
In totaal zijn vanuit de onderzoeksresultaten 13 conclusies getrokken. Deze zijn gerangschikt
in een zestal rubrieken. Zo is onder andere de conclusie getrokken dat affiniteit van de
bestuurders onontbeerlijk is voor een adequate IT Governance. Deze affiniteit zien we
steeds vaker terug bij de portefeuillehouders in de colleges van bestuur. Adequaat impliceert
ook een dialoog tussen vraag en aanbod. Aan de vraagzijde (onderwijs) is het IT-bewustzijn
onvoldoende ontwikkeld om een invulling te kunnen geven aan het partnerschap in de
dialoog tussen onderwijs en IT. De inhoudelijke dialoog kan alleen gevoerd worden indien
de resultaten bekend zijn van de inzet van IT ten behoeve van het onderwijs. Deze
resultaten zijn vaak bij gebrek aan managementinformatie niet bekend waardoor er in feite
geen sprake is van een volwaardige IT-beleidscyclus waarbij resultaten bottom-up input
vormen voor beleidsaanpassingen top-down. Tot slot kenmerken de CIO's de eigen
onderwijsinstelling vanuit IT-perspectief als procesgedreven. De wens om businessgedreven
te werken is duidelijk aanwezig.
Er zijn dertien inrichtingsfactoren gevonden die een positieve bijdrage kunnen leveren aan
de uitvoering van IT Governance, waaronder de formele aanwezigheid van strategisch IT
beleid, het nemen van verantwoordelijkheid en niet alleen het afleggen van verantwoording
ten aanzien van IT, en het belang om IT vanuit organisatiekundig perspectief te benaderen in plaats van technische invalshoek.
Wellicht de belangrijkste uitspraak van één van de respondenten luidde: "Structuren of
methoden werken nooit uit zichzelf, mensen werken!" Deze uitspraak roept direct de
volgende vraag op, namelijk "hoe werken ze'.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
LectoraatICT en Onderwijsinnovatie
Jaar2009
TypeRapport
TaalOnbekend

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk